Názov projektu:
GovBox Pro

Názov a sídlo prijímateľa:

SolverIT., s.r.o., Uhrová20, 83101 Bratislava

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 197828,96€

Stručný opis projektu: Predmetom projektu je zabezpečenie plnohodnotného prístupu do elektronickej schránky aj pomocou mobilu, bez nutnosti čítačky, ako aj vytvorenie riešenia nástroja pre podpisovanie dokumentov,ktoré budú poskytované bezodplatne ako open-source napoužitie vo vlastnej réžii. Projekt sa primárne zameriava na vývoj a poskytovanie služieb zabezpečujúcich využívanie dát a aplikačných rozhraní verejnej správy. Realizácia projektu bude prebiehať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity projektu - Vývoja poskytovanie služieb zabezpečujúcich využívanie dátverejnej správy, prípadne aj v kombinácii s inými dátovými zdrojmi,ktorá prispeje k naplneniu špecifického cieľu výzvy 7.2 Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk